Zachęcamy do udziału w lekcjach języka kaszubskiego. Przypominamy o ubezpieczeniach na rok szkolny 2023/2024.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset
GodłoBIPLibrus

Szkolny Klub Sportowy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

„SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został opracowany na podstawie Decyzji nr 56 Ministra Sportu i Turystyki
  z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie „Szkolny Klub Sportowy” finansowanego z budżetu państwa, w imieniu którego działa Minister Sportu i Turystyki.
 3. Szkolny Klub Sportowy, zwany również  „SKS”, jest programem, którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 4. Działania realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Uczestników Projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Podmiotami realizującymi Program są:
 1. nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego w danej placówce szkolnej (zwani dalej „Nauczycielami”);
 2. Operatorzy Wojewódzcy;
 3. Operator Krajowy.
 1. Uczestnikami i beneficjentami Programu są dzieci i młodzież szkolna, uczęszczające do danej placówki szkolnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zajęcia w ramach programu realizowane są od 1 stycznia 2018 r. do 16 grudnia 2018 r.
 3. Ogólny nadzór oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Programu pozostaje w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 4. Obowiązki administratora danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Programu pełni Operator Krajowy. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały ujęte w  Polityce Prywatności, zamieszczonej pod adresem www.szkolnyklubsportowy.pl 
 5. Dane dotyczące wyników testów sprawności fizycznej będą przekazywane do Narodowej Bazy Talentów.

§ 2

Założenia Projektu

 1. Cele Programu SKS to:
 1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
 2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
 3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
 6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci  i młodzieży;
 7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
 8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 

 1. Główne warunki realizacji zajęć:
 1. udział dzieci i młodzieży szkolnej w zajęciach realizowanych w ramach Programu SKS jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. informacje o Programie Szkolny Klub Sportowy dostępne są na stronie internetowej www.szkolnyklubsportowy.pl  oraz na stronach operatorów wojewódzkich;
 3. uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i wygaszanych gimnazjów;
 4. uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy SKS, przypisane do jednej szkoły i  składające się z uczniów tej szkoły;
 5. grupa ćwiczebna musi się składać z minimum 15 uczestników;
 6. w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne (zasada ta nie dotyczy szkół, do których w związku ze zmianą sieci szkół wynikającą z reformy oświatowej w 2017 roku, przeniesiono grupy funkcjonujące dotychczas w ramach Programu SKS w innych szkołach);
 7. w przypadku utworzenia w danej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy, dotyczy to szkół, w których dziewczęta stanowią przynajmniej 33% łącznej liczby uczniów);
 8. osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
 9. zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany częstotliwości zajęć);
 10. czas trwania zajęć sportowych w grupach SKS wynosi 60 minut.

§ 3

Zasady działania Operatora krajowego

 1. Operator krajowy jest zobowiązany do:
 1. koordynacji, nadzoru i kontroli pracy podmiotów realizujących zadanie na poziomie wojewódzkim;
 2. bieżącej współpracy z podmiotami realizującymi zadanie na poziomie wojewódzkim;
 3. prowadzenia pełnej sprawozdawczości realizacji zadania;
 4. prowadzenia bieżącego monitoringu nad realizacją zadania (w tym wizytowania zajęć sportowych realizowanych w Grupach SKS prowadzonych w co najmniej 600 szkołach ze wszystkich województw);
 5. administrowania Dziennikiem SKS;
 6. prowadzenia strony internetowej zadania oraz profilu zadania na serwisie społecznościowym Facebook;
 7. opracowania i wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby programu;
 8. prowadzenia innych działań promujących program.
 1. Szczegóły współpracy Operatora krajowego z Operatorami wojewódzkimi wskazane są w umowach zawartych pomiędzy Operatorem krajowym, a Operatorami wojewódzkimi.

§ 4

Zasady działania Operatorów wojewódzkich

 1. Operatorzy wojewódzcy są zobowiązani do:
 1. podjęcia działań mających na celu utworzenie co najmniej jednej grupy ćwiczebnej w  ramach Programu SKS w każdej gminie położonej w granicach administracyjnych województwa objętego działaniem danego Operatora Wojewódzkiego;
 2. rekrutacji Nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć w ramach Programu SKS;
 3. zawarcia i rozwiązania stosunku prawnego z Nauczycielami na realizację Programu w danym województwie;
 4. sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją Programu SKS w szkołach zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa objętego działaniem danego Operatora wojewódzkiego;
 5. zapewnienia odpowiedniego miejsca i wyposażenia prowadzonych zajęć realizowanych w ramach Programu SKS w danym województwie,
 6. nadzoru przeprowadzenia przez Nauczycieli testów sprawności fizycznej uczestnikom Programu oraz wprowadzenia i wysyłania ich wyników za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
 7. kontroli dziennika elektronicznego;
 8. wizytacji zajęć prowadzonych w Grupach SKS;
 1. Szczegóły współpracy Operatora krajowego z Operatorami wojewódzkimi wskazane są w umowach zawartych pomiędzy Operatorem krajowym, a Operatorami wojewódzkimi.

§ 5

Zasady uczestnictwa Nauczycieli

 1. Zgłoszeni do uczestnictwa w Programie Nauczyciele są zobowiązani do przeprowadzenia rekrutacji Uczestników, do utworzenia i zgłoszenia właściwemu Operatorowi wojewódzkiemu Uczestników oraz  Grupy SKS lub Grup SKS.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do podpisania umowy z operatorem wojewódzkim.
 3. Rejestracja kont Nauczycieli dokonywana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (poprzez stronę internetową Programu), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter ciągły. O spełnieniu kryterium terytorialnego decyduje lokalizacja adresu IP, z którego dokonano rejestracji.
 4. Aktywacji konta Nauczyciela dokonuje Operator wojewódzki poprzez weryfikacje danych nauczyciela uzyskanych na podstawie podpisanej umowy na realizację zajęć w ramach Programu SKS.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia zajęć w Grupach SKS z danej placówki szkolnej według harmonogramu zamieszczonego w Dzienniku SKS. Zajęcia mogą zostać skontrolowane przez Operatora krajowego i/lub Operatora wojewódzkiego.
 6. Nauczyciele są zobowiązani do wprowadzenia wiarygodnych danych Uczestników do uprzednio utworzonej Grupy SKS w Dzienniku SKS.
 7. Nauczyciele są zobowiązani do należytego przechowywania zgód na udział Uczestników w Programie.
 8. Nauczyciele są zobowiązani do wypełniania na bieżąco Dziennika SKS umożliwiającego dokumentowanie realizacji zadania, w tym do zamieszczenia w Dzienniku SKS skanów udzielonych (odpowiednio podpisanych) zgód na udział Uczestników w prowadzonej przez siebie Grupie SKS lub Grupach SKS. Zamieszczenie zgód w Dzienniku SKS następuje niezwłocznie po utworzeniu Grupy SKS lub Grup SKS.
 9. W ramach realizacji Programu, Nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzenia dwóch tur testów sprawności fizycznej Uczestników po jednym w semestrze wiosennym i  jesiennym. Zasady przeprowadzenia testów sprawności fizycznej, zostały wskazane w §7 niniejszego Regulaminu.
 10. Nauczyciel jest zobowiązany do wprowadzenia wyników przeprowadzonych testów sprawności fizycznej do Dziennika SKS, niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.
 11. Nieprzestrzeganie przez Nauczyciela postanowień niniejszego Regulaminu, może stanowić podstawę do jego wykreślenia z listy podmiotów realizujących Program.

§ 6

Zasady udziału w Programie Uczestników

 1. Uczestnikami Programu SKS są dzieci i młodzież w wieku szkolnym, uczęszczająca do danej placówki szkolnej, bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy stopień orzeczonej niepełnosprawności, którzy zgłosili Nauczycielowi wolę uczestnictwa w Programie SKS, a także spełniają warunki formalne, o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu oraz zostali przypisani do Grupy SKS.
 2. Warunkiem formalnym uczestnictwa w Programie dzieci i młodzieży szkolnej jest przedstawienie Nauczycielowi wychowania fizycznego udzielonych przez rodzica lub opiekuna prawnego zgód na udział w Programie, na ogólnokrajowym wzorze stanowiącym oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego i aktywnego uczestnictwa w Grupie SKS do której są przypisani.
 4. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo dziecka w  drodze na zajęcia i z zajęć prowadzonych w ramach Programu SKS.
 5. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika jest obowiązany w terminie 14 dni od daty przystąpienia Uczestnika do Programu przekazać Nauczycielowi wykaz wszelkich chorób przewlekłych zdiagnozowanych u Uczestnika, niezależnie od tego jaki mają charakter i czy stanowią przeciwwskazania do udziału w zajęciach sportowych w ramach Programu SKS.
 6. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika jest obowiązany w terminie 14 dni od daty przystąpienia Uczestnika do Programu szczegółowej listy leków na stałe przyjmowanych przez Uczestnika, bez względu na przyczynę, jak i bez względu na to czy te leki wpływają na możliwość udziału dziecka w zajęciach sportowych w ramach Programu SKS.
 7. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Programie „SKS” wyraża jednocześnie zgodę na rejestrowanie wizerunku Uczestnika podczas zajęć prowadzonych w ramach programu SKS oraz na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby programu SKS oraz działalności statutowej Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej, przy czym niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 8. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Programie SKS wyraża zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, utrwalonych podczas realizacji zajęć w ramach programu SKS jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji Programu SKS oraz na potrzeby działalności statutowej Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego  z siedzibą w Warszawie, przy czym niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 9. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Programie SKS wyraża zgodę, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-promocyjnych Programu SKS oraz działalności statutowej Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, wizerunek Uczestnika może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem Uczestnika mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia - bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, przy czym niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, bilboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
 10. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Programie SKS wyraża zgodę, aby dane Uczestnika zostały przekazane do Narodowej Bazy Talentów (www.narodowabazatalentow.pl) oraz przetwarzane przez podmiot realizujący zadanie na poziomie wojewódzkim oraz przez podmiot realizujący zadanie na poziomie krajowym, w celu dokumentowania przeprowadzenia testów sprawnościowych, ich monitoringu oraz ewaluacji wyników.
 11. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Programie SKS wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych Uczestnika przez podmiot realizujący zadanie na poziomie wojewódzkim oraz przez podmiot realizujący zadanie na poziomie krajowym w celu dokumentowania, monitorowania oraz ewaluacji realizacji zadania dofinansowanego ze środków publicznych.
 12. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Programie SKS wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestnika, a także na wprowadzanie tych danych do systemów informatycznych, przez podmiot realizujący zadanie na poziomie wojewódzkim oraz przez podmiot realizujący zadanie na poziomie krajowym, w celu dokumentowania, monitorowania oraz ewaluacji realizacji zadania dofinansowanego ze środków publicznych.
 13. Udział Uczestników w zajęciach jest bezpłatny.

§ 7

Procedura przeprowadzania testów sprawności fizycznej Uczestników

 1. Testy sprawności fizycznej Uczestników przeprowadza się co najmniej raz w semestrze, w terminie określonym przez Operatora krajowego.
 2. Uprawnionymi osobami do przeprowadzenia i nadzorowania testów sprawności fizycznej Uczestników są wyłącznie nauczyciele wychowania fizycznego, prowadzący zajęcia z daną Grupą SKS.
 3. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w ramach grup utworzonych zgodnie z Programem SKS zamieszczają niezwłocznie w Dzienniku SKS wyniki przeprowadzonych testów sprawności fizycznej Uczestników.
 4. Testy sprawności fizycznej, wykonywane przez Uczestników muszą być przeprowadzane z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Programu oraz na kanale Programu SKS w serwisie YouTube.
 5. Testy sprawności fizycznej Uczestników mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem Nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego Grupę SKS.
 6. Operator krajowy zastrzega, że dane biometryczne Uczestników będą przetworzone wyłącznie w celach statystycznych i/lub naukowych.

§ 8

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 1. Uczestnicy i Nauczyciele mają prawo do rezygnacji z udziału w Programie, w dowolnym czasie.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest bezpłatna.
 3. Nauczyciele, Operatorzy wojewódzcy oraz Operator krajowy zastrzegają prawo skreślenia Uczestników z listy beneficjentów Programu, w przypadku naruszenia przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Operatorzy wojewódzcy i Operator krajowy zastrzegają prawo do skreślenia Nauczycieli z listy osób prowadzących zajęcia realizowane w ramach Programu w przypadku naruszenia przez nich postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków zawartej z nimi umowy.
 5. Uczestnicy, którzy rezygnują z dalszego udziału w Programie mają prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych oraz złożyć wniosek o anonimizację ich danych osobowych z systemu teleinformatycznego wykorzystywanego na potrzeby realizacji Programu.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy oraz podmioty realizujące Program zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Operatora krajowego w porozumieniu z przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 3. Operator krajowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji Programu.
 4. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu, pod adresem www.szkolnyklubsportowy.pl .
Data dodania: 2022-07-26 18:41:59
Data edycji: 2022-07-26 18:43:03
Ilość wyświetleń: 9037

Współpracujemy z

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej