Zachęcamy do udziału w lekcjach języka kaszubskiego. Przypominamy o ubezpieczeniach na rok szkolny 2022/2023.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GodłoBIPLibrus

Klauzula informacyjna - korzystających z konta Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), Administrator Danych zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwe postępowanie z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczniów (oraz ich opiekunów) korzystających z konta Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni jest Szkole Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach ul. Obkaska 3, 89- 665 Ogorzeliny, tel. 52 398 79 07, e-mail: iod.gzo@gminachojnice.com.pl.
2. Cele przetwarzania danych osobowych uczniów korzystających z konta Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni wynikają z:
a) obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych – § 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020.493) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) wyrażonej dobrowolnie przez Opiekuna ucznia zgody na przetwarzanie przekazanych jego danych osobowych w celu korzystania z konta Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Podanie danych osobowych ucznia i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, niemniej jest konieczne do utworzenia i korzystania ze szkolnego konta Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni
4. Opiekunowi ucznia przysługują prawa:

  • dostępu do dotyczących ucznia danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe uczniów korzystających z konta Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni będą przechowywane do czasu funkcjonowania szkolnych kont Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu.
6. Administrator Danych udostępnia firmie Google niektóre dane osobowe uczniów korzystających z konta Google, w szczególności ich: imię i nazwisko, klasę, utworzony adres e-mail i hasło do niego. Dodatkowe informacje na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?fg=1
7. Dane osobowe uczniów korzystających z konta Google mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym ze Szkołą Podstawową im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dotyczące ucznia dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Szkołę Podstawową im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach, w tym profilowaniu.
9. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych uczniów korzystających z konta Google do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkole Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach  można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

  • drogą elektroniczną: iod.gzo@gminachojnice.com.pl
Data dodania: 2022-07-26 18:35:05
Data edycji: 2022-07-26 18:37:02
Ilość wyświetleń: 47

Współpracujemy z

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook